کارشناس رسمی دادگستری هواپیما و تجهیزات

کارشناس رسمی دادگستری هواپیما و تجهیزات

کارشناس رسمی دادگستری هواپیما و تجهیزات

کارشناس رسمی دادگستری هواپیما و تجهیزات موارد ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت مرتبط بررسی و رسیدگی میگردد :

  • کارشناس رسمی دادگستری سیستم های آلات دقیق هواپیما
  • کارشناس ارزیابی تجهیزات و متعلقات هواپیما
  • بررسی سوانح هوایی هواشناسی و سیستم های آلات دقیق هواپیما
  • ارزیابی و تعیین خسارت انواع هواپیما و بالگرد و تجهیزات زمینی مربوط
  • کارشناسی و رسیدگی به قراردادهای مربوط به خرید و اجاره و تعمیر و نگهداری هواپیما
  • رسیدگی و ارزیابی دانش فنی و تکنولوژی تولید وسایل پرنده هوائی و فضائی
  • تشخیص قابلیت پروازی وسایل پرنده
  • رسیدگی به امورحمل و نقل های خاص بوسیله هواپیما
  • رسیدگی به قراردادهای خرید و اجاره و تعمیر و نگهداری هواپیما ، بالگرد

ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری جهت :

۱) شرکت های هواپیمایی
۲) مراکز تعمیرات اساسی هواپیما
۳) طراحی و ساخت هواپیما
۴) کارگاههای مراکز آموزشی
۵) مراکزتولید قطعات هواپیماکارشناس رسمی دادگستری هواپیما و تجهیزات

www.karshenas-rasmi.com

www.asia-acc.com

www.krdit.com